Stowarzyszenie Grupy Oporu

stowarzyszenie zwykłe

Regulamin organizacyjny


Art.1. Stowarzyszenie zwykłe nosi nazwę “Stowarzyszenie Grupy Oporu” i zwane jest dalej “Stowarzyszeniem”.


Art.2. Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001 Nr 79 poz. 8555) i nie posiada osobowości prawnej.

 1. Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.
 2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem dobrowolnym, trwałym, samorządnym o celach nie zarobkowych.Działalność opiera na pracy społecznej ogółu Członków.


Art.3. Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a jego siedziba mieści się w Warszawie.


Art.4. Stowarzyszenie może używać pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.


Art.5. Celami Stowarzyszenia są:

 1. działanie na rzecz integracji środowiska ludzi związanych z podziemną działalnością grup oporu “Solidarni”;
 2. prace badawcze dotyczących jego historii;
 3. rozwijanie, pogłębianie i upowszechnianie wiedzy o działalności ludzi podziemia antykomunistycznego;
 4. budowanie w społeczeństwie świadomości doniosłości działania grup i środowisk konspiracyjnych walczących z systemem komunistycznym.


Art.6. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez społeczną, nieodpłatną działalność polegającą na:

 1. pomaganiu w gromadzeniu i wymianie informacji; wydawanie dokumentów, publikacji wspomnień i relacji osób związanych z grupami oporu “Solidarni”;
 2. przygotowywaniu i doradzaniu w realizacji filmów dokumentalnych i fabularnych, programów edukacyjnych i naukowo-badawczych w tym także organizowaniu i wspomaganiu pod względem organizacyjnym i merytorycznym konferencji, sympozjów oraz spotkań związanych z celami Stowarzyszenia.
 3. współpracę z osobami i instytucjami o podobnym celu działalności;
 4. podejmuje wszelką inną działalność zgodną z celami stowarzyszenia.


Art.7. Członkiem Stowarzyszenia może zostać pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, związany z działalnością podziemia antykomunistycznego, który jest osobiście zainteresowany celami Stowarzyszenia i złoży deklaracje członkowską. Nowy Członek Stowarzyszenia przyjmowany jest na Zebraniu Członków Stowarzyszenia na podstawie pisemnej rekomendacji co najmniej 3 dotychczasowych Członków.


Art.8. Do obowiązków Członka Stowarzyszenia należy:

 • przestrzeganie postanowień regulaminu i uchwał Członków Stowarzyszenia,
 • aktywne wspieranie celów Stowarzyszenia,
 • regularne opłacanie składek.


Art.9. Członkostwo ustaje na skutek:

 • rezygnacji pisemnej, skreślenia z powodu systematycznego uchylania się od pracy społecznej w Stowarzyszeniu lub zalegania z opłatami składek członkowskich na okres 6 miesięcy, po uprzednim upomnieniu,
 • śmierci Członka
 • wykluczenia uchwałą Zebrania Członków za naruszanie postanowień regulaminu, działanie na szkodę Stowarzyszenia, lub utratę praw publicznych,
 • osoba wykluczona ma prawo wniesienia odwołania do Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały na piśmie. Zebranie członków rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad , a jego decyzja jest ostateczna.


Art.10. Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Zebranie Członków.
 2. Przedstawiciel.


Art.11. Uchwały Członków Stowarzyszenia podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 1/3 liczby Członków uprawnionych do głosowania.


Art.12. Zebranie Członków wybiera zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, przedstawiciela reprezentującego Stowarzyszenie. Wykonuje on również funkcję koordynatora działalności Stowarzyszenia oraz prowadzi i przechowuje dokumentację Stowarzyszenia. Przedstawicielem reprezentującym Stowarzyszenie jest Adam Rosłoniec.
Kadencja Przedstawiciela trwa 2 lata.


Art.13. Zebranie może być zwołane z inicjatywy Przedstawiciela reprezentującego Stowarzyszenie lub na wniosek co najmniej 1/4 liczby Członków.


Art.14. Do kompetencji Zebrania członków w szczególności należy:

 1. ustalanie kierunków i programu działania;
 2. uchwalanie regulaminu i jego zmian;
 3. wybór i odwołanie przedstawiciela;
 4. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia;
 5. ustalanie wysokości składek członkowskich.


Art.15. Fundusze Stowarzyszenia tworzone są ze składek członkowskich i przeznaczone na finansowanie działalności statutowej Stowarzyszenia. Podstawą działalności finansowej Stowarzyszenia jest budżet, uchwalany na okres roczny.


Art.16. Postanowienia końcowe.
Sprawy sporne, nie uregulowane w statucie rozstrzyga zebranie członków.