Stowarzyszenie Grupy Oporu

stowarzyszenie zwykłe

Regulamin organizacyjny

Art.1. Stowarzyszenie zwykłe nosi nazwę "Stowarzyszenie Grupy Oporu" i zwane jest dalej "Stowarzyszeniem".
Art.2. Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001 Nr 79 poz. 8555) i nie posiada osobowości prawnej.
 1. Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.
 2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem dobrowolnym, trwałym, samorządnym o celach nie zarobkowych. Działalność opiera na pracy społecznej ogółu Członków.
Art.3. Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a jego siedziba mieści się w Warszawie.
Art.4. Stowarzyszenie może używać pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
Art.5. Celami Stowarzyszenia są:
 1. działanie na rzecz integracji środowiska ludzi związanych z podziemną działalnością grup oporu "Solidarni";
 2. prace badawcze dotyczących jego historii;
 3. rozwijanie, pogłębianie i upowszechnianie wiedzy o działalności ludzi podziemia antykomunistycznego;
 4. budowanie w społeczeństwie świadomości doniosłości działania grup i środowisk konspiracyjnych walczących z systemem komunistycznym.
Art.6. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez społeczną, nieodpłatną działalność polegającą na:
 1. pomaganiu w gromadzeniu i wymianie informacji; wydawanie dokumentów, publikacji wspomnień i relacji osób związanych z grupami oporu "Solidarni";
 2. przygotowywaniu i doradzaniu w realizacji filmów dokumentalnych i fabularnych, programów edukacyjnych i naukowo-badawczych w tym także organizowaniu i wspomaganiu pod względem organizacyjnym i merytorycznym konferencji, sympozjów oraz spotkań związanych z celami Stowarzyszenia.
 3. współpracę z osobami i instytucjami o podobnym celu działalności;
 4. podejmuje wszelką inną działalność zgodną z celami stowarzyszenia.
Art.7. Członkiem Stowarzyszenia może zostać pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, związany z działalnością podziemia antykomunistycznego, który jest osobiście zainteresowany celami Stowarzyszenia i złoży deklaracje członkowską. Nowy Członek Stowarzyszenia przyjmowany jest na Zebraniu Członków Stowarzyszenia na podstawie pisemnej rekomendacji co najmniej 3 dotychczasowych Członków.
Art.8. Do obowiązków Członka Stowarzyszenia należy:
 1. przestrzeganie postanowień regulaminu i uchwał Członków Stowarzyszenia,
 2. aktywne wspieranie celów Stowarzyszenia,
 3. regularne opłacanie składek.
Art.9. Członkostwo ustaje na skutek:
 1. rezygnacji pisemnej, skreślenia z powodu systematycznego uchylania się od pracy społecznej w Stowarzyszeniu lub zalegania z opłatami składek członkowskich na okres 6 miesięcy, po uprzednim upomnieniu,
 2. śmierci Członka
 3. wykluczenia uchwałą Zebrania Członków za naruszanie postanowień regulaminu, działanie na szkodę Stowarzyszenia, lub utratę praw publicznych,
 4. osoba wykluczona ma prawo wniesienia odwołania do Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały na piśmie. Zebranie członków rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad , a jego decyzja jest ostateczna.
Art.10. Władzami Stowarzyszenia są:
 1. Zebranie Członków.
 2. Przedstawiciel.
Art.11. Uchwały Członków Stowarzyszenia podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 1/3 liczby Członków uprawnionych do głosowania.
Art.12. Zebranie Członków wybiera zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, przedstawiciela reprezentującego Stowarzyszenie. Wykonuje on również funkcję koordynatora działalności Stowarzyszenia oraz prowadzi i przechowuje dokumentację Stowarzyszenia. Przedstawicielem reprezentującym Stowarzyszenie jest Adam Rosłoniec.
Kadencja Przedstawiciela trwa 2 lata.
Art.13. Zebranie może być zwołane z inicjatywy Przedstawiciela reprezentującego Stowarzyszenie lub na wniosek co najmniej 1/4 liczby Członków.
Art.14. Do kompetencji Zebrania członków w szczególności należy:
 1. ustalanie kierunków i programu działania;
 2. uchwalanie regulaminu i jego zmian;
 3. wybór i odwołanie przedstawiciela;
 4. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia;
 5. ustalanie wysokości składek członkowskich.
Art.15. Fundusze Stowarzyszenia tworzone są ze składek członkowskich i przeznaczone na finansowanie działalności statutowej Stowarzyszenia. Podstawą działalności finansowej Stowarzyszenia jest budżet, uchwalany na okres roczny.
Art.16. Postanowienia końcowe.
Sprawy sporne, nie uregulowane w statucie rozstrzyga zebranie członków.